1 LỊCH BAY GIAI ĐOẠN CAO ĐIỂM 2021
tintuc
X
Tìm vé
LỊCH BAY GIAI ĐOẠN CAO ĐIỂM 2021

LỊCH BAY GIAI ĐOẠN CAO ĐIỂM 2021

27 Apr 2023

Chi tiết giai đoạn cao điểm như sau:

Dịp Cao điểm

 

Chặng bay

From

To

Nghỉ lễ
30/04-01/05

Chiều đi

HAN/SGN – DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV;
HAN-SGN;  SGN-VII/HPH/THD/VDH

29-Apr-21

1-May-21

Chiều về

DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV- HAN/SGN;
SGN-HAN;  VII/HPH/THD/VDH-SGN

1-May-21

3-May-21

Cao điểm hè

Chiều đi

HAN– DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB;
HPH/VCA/CXR/VDO/DLI - DAD;
SGN-PQC;  HPH/VII-CXR/DLI/PQC

27-May-21

14-Aug-21

Chiều về

DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB - HAN;
DAD - HPH/VCA/CXR/VDO/DLI;
PQC-SGN;  CXR/DLI/PQC-HPH/VII

29-May-21

16-Aug-21

Chiều đi

SGN - HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD;
HAN - VII/VCA/VDH;
BMV/PXU - HAN/HPH/VII/DAD

24-Jun-21

14-Aug-21

Chiều về

HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD - SGN;
VII/VCA/VDH - HAN; HAN/HPH/VII/DAD - BMV/PXU

26-Jun-21

16-Aug-21

Nghỉ lễ 02/09

Chiều đi

HAN/SGN – DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV;
HAN-SGN; SGN-VII/HPH/THD/VDH

2-Sep-21

4-Sep-21

Chiều về

DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV- HAN/SGN;
SGN-HAN;  VII/HPH/THD/VDH-SGN

4-Sep-21

6-Sep-21

Tết DL 2022

Chiều đi

HAN/SGN – DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV;
HAN-SGN;  SGN-VII/HPH/THD/VDH

30-Dec-21

1-Jan-22

Chiều về

DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV- HAN/SGN;
SGN-HAN;  VII/HPH/THD/VDH-SGN

2-Jan-22

4-Jan-22

TẾT Âm Lịch
2022

CĐ trước Tết

SGN-HAN

17-Jan-22

6-Feb-22

SGN – HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VCL/VDO; HAN-VII

25-Jan-22

6-Feb-22

CĐ sau Tết

HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VCL/VDO - SGN; VII-HAN

7-Feb-22

27-Feb-21

CĐ thăm thân/du lịch

SGN – DLI/DAD/HUI/CXR/UIH;

17-Jan-22

11-Feb-22

CĐ thăm thân/du lịch

DLI/DAD/HUI/CXR/UIH – SGN;

2-Feb-22

27-Feb-22

CĐ du lịch chiều đi

HAN/SGN-PQC;HAN-CXR/DLI/UIH/DAD

1-Feb-22

11-Feb-22

CĐ du lịch chiều về

PQC-HAN/SGN
CXR/DLI/UIH/DAD-HAN

3-Feb-22

13-Feb-22

Giỗ tổ HV

Chiều đi

HAN/SGN – DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV;
HAN-SGN;   SGN-VII/HPH/THD/VDH

7-Apr-22

9-Apr-22

Chiều về

DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV- HAN/SGN;
SGN-HAN;  VII/HPH/THD/VDH-SGN

3-Apr-22

5-Apr-22

Nghỉ lễ
30/04-01/05

Chiều đi

HAN/SGN – DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV;
HAN-SGN;  SGN-VII/HPH/THD/VDH

28-Apr-22

1-May-22

Chiều về

DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV- HAN/SGN;
SGN-HAN;  VII/HPH/THD/VDH-SGN

1-May-22

4-May-22

Cao điểm hè

Chiều đi

HAN– DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB;
HPH/VCA/CXR/VDO/DLI - DAD;
SGN-PQC; HPH/VII-CXR/DLI/PQC

27-May-22

14-Aug-22

Chiều về

DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB - HAN;
DAD - HPH/VCA/CXR/VDO/DLI;
PQC-SGN; CXR/DLI/PQC-HPH/VII

29-May-22

16-Aug-22

Chiều đi

SGN - HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD;
HAN - VII/VCA/VDH; BMV/PXU - HAN/HPH/VII/DAD

24-Jun-22

14-Aug-22

Chiều về

HAN/HPH/VII/BMV/PXU/VDH/THD/VDO/VCL/UIH/HUI/CXR/DLI/DAD - SGN;
VII/VCA/VDH - HAN;HAN/HPH/VII/DAD - BMV/PXU

26-Jun-22

16-Aug-22

Nghỉ lễ 02/09

Chiều đi

HAN/SGN – DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV;
HAN-SGN; SGN-VII/HPH/THD/VDH

31-Aug-22

3-Sep-22

Chiều về

DAD/DLI/CXR/PQC/HUI/UIH/VCL/TBB/PXU/BMV- HAN/SGN;
SGN-HAN; VII/HPH/THD/VDH-SGN

3-Sep-22

6-Sep-22

 

Tin khuyến mãi được nhiều người xem nhất